Kom igang med din gipsvæg

Her kan du se hvordan du bygger din egen gipsvæg. Se vores instruktionsvideo, læs vores step-by-step guide og bliv guidet gennem alle processer i dit gipsbyggeri.

Vægbygs - Instruktionsvideo

Hos Vægbyg har vi gjort os umage for at skabe en bred informationsplatform, alle kan være med på. Se vores instruktionsvideo, her forklares byggeprocesserne i gipsvægkonstruktioner omhyggeligt fra ende til anden. Instruktør og stifter Asbjørn Nielsen, er uddannet tømrer og har stor erfaring med gips.
Læs også vores instruktionsguide nedenfor. Her er byggeprocesser og anvisninger nøje beskrevet. Guiden fungerer som den komplette makker når du konstruerer din gipsvæg.

Byg din egen gipsvæg step-by-step guide

Vægbyg-guiden

Der er mange ting, som gør sig gældende for gipsvægge. For at få et tilfredsstillende resultat, er det vigtigt at følge producentens anvisninger. Se de gængse regler og bestemmelser for gipsarbejde i denne guide. Du kan også se vores instruktionsvideo og blive klogere der.

Næste

Gør klar

Inden du går i gang med byggeriet, skal du rydde dit arbejdsområde, gøre dit værktøj klar, og placere værktøj og materialer hensigtsmæssigt.

Isoleringsarbejdet kommer til at støve med små sten- eller glaspartikler. Disse partikler sætter sig i tekstiler og lægger sig på overflader. Det kan derfor være en god ide at flytte, og/eller tildække sofa, seng, tøj osv. Gipsarbejdet kommer også til at støve. Ønsker man en hurtig slutrengøring, kan man med fordel dække gulve af med pap.

Forrige Næste

Følg de gængse regler

Vi anbefaler selvfølgelig at man følger sikkerhedsanvisningerne fra producenten, samt fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Man bør som udgangspunkt altid have sikkerhedssko og kraftigt arbejdstøj på. Derudover bør man iføre sig arbejdshandsker, når man klipper stål, så man undgår at rive sig på metalsplinter. Gips kan tørre dine hænder ud, dette kan også afhjælpes med arbejdshandsker.

Isolering

Når du skal isolere, bør du have en heldragt og arbejdshandsker på. Dermed undgår du at få kløende mineralpartikler i huden. Disse er klassificeret som lokalirriterende. Du bør også altid benytte støvmaske når du isolerer – enten et frisktluftværn, eller en åndedrætsbeskyttende engangsmaske. Dette forhindrer unødig indånding af mineralpartikler.
Se branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg sikkerhedsanvisninger her

Sikkerheds illustration af redskaber

Skillevægge

Når du placerer en skillevæg, har du som udgangspunkt altid to eksisterende vægge du kan forskyde den ud fra. Dette er de to vægge, som står parallelt med den væg, du skal konstruere. På denne måde er det nemmest at måle ud til en skillevæg. Du skal måle ens ud i hver ende fra samme væg, og til hvor din nye væg skal stå. Marker placeringen på gulvet med en blyant. Vær opmærksom på, at dine eksisterende vægge ikke nødvendigvis er lige.

Formoder du, at en eller begge af dine eksisterende vægge er skæve, så skal du – inden du måler ud til din skillevæg – måle den fulde afstand mellem dine eksisterende vægge. Er afstanden meget afvigende, må du vurdere, om det er den ene, eller begge vægge som er skæve. Herfra må du så placere din skillevæg, udfra en samlet synsmæssig betragtning af rummet.

Forsatsvægge

Forsatsvægge, også kaldet lydvægge, placeres altid foran en allerede eksisterende væg. Her kan du, med mindre din eksisterende væg er iøjnefaldende skæv, roligt forskyde fra den eksisterende væg. Marker på gulvet med en blyant hvor din forsatsvæg skal placeres. Vær opmærksom på, at forsatsvægge ikke må placeres direkte op ad eksisterende vægge, men som minimum skal konstrueres 10 mm. herfra.

Tegning: Placering af skillevæg, udmålt fra lige væg

Opsummering

 • Skillevægge forskydes fra parallelle eksisterende vægge.
 • Er dine eksisterende vægge skæve, må du ved placering af skillevægge inddrage det samlede synsmæssige indtryk.
 • Fortsatsvægge placeres minimum 10 mm. fra eksisterende vægge.

Forrige Næste

Bundskinne

Du har nu markeret på gulvet, hvor din væg skal placeres. Tag din kridtsnor, stræk den ud mellem begge afmærkninger og slå en kridtstreg. Bundskinnen klippes til med din pladesaks efter længden af din gipsvæg. Skal din væg være længere end bundskinnen, må du anvende flere skinner i forlængelse af hinanden.

Bundskinnen skrues fast i gulvet efter din kridtstreg. Du skal skrue skinnen i hver ende, og løbende i skinnen med maksimum 600 mm. imellem hver skrue. Vær opmærksom på at hvis du skal have en dør i din væg, skal der ikke monteres bundstål, hvor din dør skal placeres. Se afsnittet udveksling til dør, mm.

Topskinne

Når bundskinnen er monteret, skal du montere din topskinne. Du tager en af dine stålregler, og klipper den til, så den passer i højden fra gulv til loft. Du kan med fordel klippe dine stålregler 10-15 mm. kortere end højdemålet, fra gulv til loft. Dette gør stålreglerne nemmere at arbejde med.
Tag dit lange vaterpas, din stige og placer din regel i bundskinnen, så bagsiden af reglen står op ad væggen. Brug dit vaterpas til at stille reglen helt lodret. Nu står din regel op af væggen, i din bundskinne og lodret. Afmærk på loftet, langs siden af din regel, der hvor den møder loftet. Du har så et punkt i loftet, lodret over bundskinnen.
Gentag proceduren i begge ender over din bundskinne. Slå en streg mellem begge mærker i loftet med din kridtsnor.

Du klipper din topskinne til, på samme måde som du gjorde med bundskinnen. Du kan nu skrue topskinnen fast efter din kridtstreg. Du skruer igen skinnen i hver ende, og løbende i skinnen med maksimum 600 mm. imellem hver skrue.

Tegning: montering af topskinne og bundskinne

Stolpeinddeling

Når top- og bundskinne er på plads, er det tid til at placere reglerne. Du starter med at skrue en regel fast i hver ende af din gipsvæg. Du skruer reglerne ind i de vægge gipsvæggen tilstøder, med skruer og evt. plugs.
Du skruer skinnen i hver ende, og løbende i skinnen med maksimum 600 mm. imellem hver skrue. Du har nu en firkantet ramme.

Vær opmærksom på, at højden fra gulv til loft kan være svingende. Tag hellere flere højdemål, så slipper du for at klippe forkert, når du klipper dine regler til i højden.

Nu skal du igang med de fritstående regler. Når du skal placere de to yderste fritstående regler, må afstanden fra reglen til den nærmeste tilstødende væg, ikke overstige 370 mm. For den øvrige indeling af relgerne i væggen, skal der være 450 mm. fra midt-til-midt af hver regel

Den generelle  regelafstand er  450 mm. da gipsplader er 900 mm. brede, og skal skrues fast i en regel i hver side af pladen, samt i midten. Vær opmærksom på at denne inddeling fortsætter løbende, uafhængigt af dørhuller og andre udvekslinger.

Du måler altid ud fra samme punkt med dit målebånd. Dette er altid fra punktet hvor en af de yderste fritstående regler skal stå. Dette gør du for at undgå mest mulig måleusikkerhed. Din inddeling hedder 450 mm. derfor måler du udfra punktet: 450, 900, 1350, 1800, 2250, 2700, 3150, 3600, 4050, 4500 mm. osv.

Når du har markeret på din bundskinne, hvor alle regler i din væg skal stå, stiller du alle reglerne, så de står løst mellem top- og bundskinne. Vend alle regler ens, så bagside vender samme vej. Dette gør isoleringsarbejdet meget nemmere. Tag din fiksertang, og fikserer alle reglerne i bunden. Du tager nu dit lange vaterpas, vælger en vilkårlig regel, som du placerer lodret, og fikserer den i toppen også. Du skal nu afmærke på topskinnen ud fra din valgte regel, på samme måde som du gjorde på bundskinnen. Fikser nu reglerne i topskinnen efter afmærkningen.

Tegning: Regelinddeling i gipsvæg, med udveksling til dør

Opsummering

 • Top- og bundskinne skal skrues i hver ende, og løbende med maksimum 600 mm imellem.
 • Stålregler, som tilstøder vægge, skrues i hver ende, og løbende med maksimum 600 mm imellem.
 • Reglerne skal tilklippes væghøjden, men kan med fordel forkortes 10-15 mm.
 • Inddelingen af stålregler hedder altid 450 mm. fra midt-til-midt af reglerne.
 • De to yderste fritstående regler i hver ende af væggen, skal maksimum placeres 370 mm. fra nærmeste væg.

Forrige Næste

1. pladelag

Bygger du en væg, som kun skal have gipsplader på den ene side f. eks en forsatsvæg, skal du isolere inden du monterer gips. Gå til ‘Step 4 – Isolering’, gå herefter til ‘Step 3 – Montering af gipsplader’.

Når du har dit stålskelet klar, skal du montere dit første lag gipsplader. Man monterer to lag gips på hver side af væggen, for stabilitet, lyd og syns skyld. Er din væg højere end 2,5 m. skal du anvende tværgående samlinger, se afsnittet ‘tværgående pladesamlinger’. Du monterer altid begge lag gips på den ene side af din væg, før du begynder på den anden side. Når begge lag gips er monteret på den ene side, isolerer du fra den anden side, og monterer efterfølgende gipsplader herpå.

Ved første og inderste pladelag, er det ikke så vigtigt hvor nøjagtigt du skærer pladerne til mod loft, gulv og vægge. Pladelaget er det inderste, og der kommer endnu et pladelag udover. Du skal lade mellem 5-15 mm. luft, være rundt i hele kanten af din væg. Dette gør du for at kunne lægge en lydfuge. En lydfuge er blot en ganske almindelig akrylfuge. Fugen bryder den lyd, som løber langs vægge, gulv og loft.

Du starter altid med at montere en hel gipsplade. Det vil sige, at du ikke starter med de yderste plader, da disse plader altid skal tilskæres. Du udvælger nu hvor din første hele gipsplade skal placeres, og måler afstand fra gulv til loft. Du tager så din gipsvinkel, afmærker dit mål på gipspladen og placerer din gipsvinkel. Så skærer med din hobbykniv et snit tværs over, og igennem øverste lag pap på pladen. Bræk nu din gipsplade, hvor du har skåret, og snit med hobbykniven gennem det bagerste lag pap. Du tager så dit lange vaterpas og placerer din gipsplade lodret over tre stålregler. Kanterne af gipspladen skal sidde over midten af to regler. Du anvender 25 mm. gipsskruer, og skruer gipspladen pr. maksimum 600 mm. mellem skruerne langs kanter, samt over midten af pladen, og pr. maksimum 450 mm. mellem skruerne i bund og top af pladen. De næste hele gipsplader skærer du til i højden, og læner dem langs den plade du har skruet fast, og skruer dem ligeså.

De yderste gipsplader, som skal støde mod tværgående vægge, skal også skæres til på den lange led. Afmål bredden og træk 5-15 mm. fra af hensyn til fugen. Du tager nu din hulvinkel, afmærker dit mål på gipspladen, skærer med din hobbykniv på langs af gipspladen. Knæk gipspladen over dit snit, og skær gennem bagerste lag pap. Når alle dine plader er monteret, kan du med din fugepistol fuge langs kanten af hele din væg, og trække fugen ren med en spartel. Nu er du klar til andet gipslag.

Tegning: Fugning af gipsvæg langs gulv, loft og sider ved forskellige lydklasser

2. pladelag

Nu skal du placere dit 2. pladelag over dit første. Dette bliver det yderste, og det synlige gipslag. Du starter med at placerer en hel gipsplade, ligesom ved 1. pladelag, men forskudt en halv plade af foregående pladelag. Gipsplader er fra producenten markeret i midten med små streger, følg denne markering.

Proceduren er ens som ved 1. pladelag, men nu skal du være mere nøjagtig. Dette bliver det afsluttende og synlige pladelag, så du skal holde en afstand på maksimum 5 mm. fra dine gipsplader, og til vægge, gulv og loft du tilstøder. Har du gjort dette, har du gjort et rigtig godt stykke arbejde. Får man mere luft enkelte steder, så husk nu på at afsluttende skal væggen spartles og males, og evt. afsluttes med en fuge rundt i kanten.

Du anvender 35 mm. gipsskruer, og skruer gipspladen pr. maksimum 200 mm. mellem skruerne langs kanter, pr. maksimum 300 mm. mellem skruerne over midten af pladen, og pr. maksimum 225 mm. mellem skruerne i bund og top af pladen. De næste plader læner du langs den plade du har skruet fast, og monterer dem ligeså.

Tegning: Skrueafstande i gipsvæg, ved hhv. 1 og 2. lag gips

Opsummering

 • Ved 1. pladelag anvendes 25 mm. gipsskruer.
 • Ved 1. pladelag skrues pladen pr. maksimum 600 mm. mellem skruerne langs kanter, samt over midten, og pr. maksimum 450 mm. mellem skruerne i bund og top af pladen.
 • Ved 1. pladelag skal du holde 5-15 mm. luft langs gulv, vægge og loft.
 • Ved 1. pladelag fuger du langs kanten med akrylfuge, og trækker fugen ren med en spartel.
 • Ved 2. pladelag anvendes 35 mm. gipsskruer.
 • Ved 2. pladelag skrues pladen pr. maksimum 200 mm. mellem skruerne langs kanter, pr. maksimum 300 mm. mellem skruerne over midten, og pr. maksimum 225 mm. mellem skruerne i bund og top af pladen.
 • Ved 2. pladelag skal du forsøge maksimum at hold 5 mm. luft langs gulv, vægge og loft.

Forrige Næste

Stillestående luft

Isoleringen af din gipsvæg, skal ske efter begge lag gipsplader er monteret på den ene side af din væg, med mindre du bygger en vægtype, hvorpå der kun skal gips på den ene side f. eks forsatsvægge. Skal du have installationer i din væg, skal disse laves efter isoleringen er lagt i væggen, og inden den er lukket af med gips, se mere under ‘installationer’.

Inden du påbegynder isoleringen af din gipsvæg, er det vigtigt at vide et par ting om isolering. Isolering generelt, udnytter stillestående luft til temperaturregulering, samt lydisolering. Derfor er det meget vigtigt ikke at trykke isoleringen, når du lægger den i væggen, da dette ødelægger dens isoleringsevne. Mineraluld indeholder meget små mineralpartikler, som klør og nemt hvirvles omkring. Derfor skal du være forsigtig, når du håndterer isolering, og tilrettelægge arbejdet således, at du skal flytte mindst muligt på isoleringen.

Ifør dig nødvendigt sikkerhedsudstyr, og placer isoleringen i væggen. Mineraluldbatts kommer på mål, som passer ind mellem stolpeinddelingen på 450 mm., derfor er det kun nødvendigt, at skære isoleringen til langs døre, de yderste stolpefag i væggen, samt i toppen langs hele væggen. Ved tilskæring bruger du din isoleringskniv.

Gipsvæg delvist isoleret

Forrige Næste

Elektriske installationer

Skal du have elektriske installationer i din væg, skal du altid få arbejdet udført af en autoriseret. Det er både ulovligt, og farligt selv at lave el-installationer. Selve installationsarbejdet, skal gøres efter du har lukket den ene side af din væg af, og hele væggen er isoleret. Nu bliver der typisk lagt trækrør ind i væggen, og du kan så lukke væggen helt af med gips. Efter væggen er lukket, kan elektrikeren nu bore huller, og sætte f. eks stikkontakter i din færdige væg.

VVS-installationer

VVS-installationer skal lige som el-installationer, altid laves af en autoriseret. De typiske VVS-installationer, som sidder inde i gipsvægge er cisterner. I nogen tilfælde skal vand- og radiatorrør kunne trækkes gennem væggen. Dette arbejde kan godt udføres efter vægkonstruktionen er færdig. Man kan under montering af stålskelettet, tage højde for kommende rør ved at sætte sine stålregler forskudt.

Forrige Næste

1. pladelag

Er din gipsvæg højere end 2,5 m. er dine plader ikke lange nok, til at nå fra gulv til loft i et stykke. Derfor må du samle flere gipsplader i forlængelse af hinanden.
Ved 1. pladelag skal du skal blot montere din nederste plade efter anvisningerne givet i afsnittet montering af gipsplader, og forlænge pladen op til loftet med et nyt stykke plade. Reglerne vedrørende skruer, afstande til vægge, loft og gulv, gælder også her.

2. pladelag

Når du monterer 2. pladelag, må snittet mellem din hele plade, og den plade du forlænger med, ikke være samme sted som på 1. pladelag. Dette vil sige, at du på 2. pladelag, som minimum skal forskyde snittet 150 mm. op eller ned. Dette gør du for ikke at få snittene over hinanden, og altså et svagt punkt på tværs af din væg.

2. pladelag bliver det yderste, og for at få en pæn finish, lægges et T-samlestykke ind, hvor pladerne stødes sammen. T-samlestykket skubbes ned i toppen af nederste plade, inden øverste stykke plade monteres. T-samlestykket skrues pr. maksimum 225 mm. mellem skruerne, langs snittet på begge gipsplader.

Affasning

Ved snittet på tværs af 2. pladelag, skal pladerne som stødes sammen, affases. Dette vil sige at du med din hobbykniv, skærer kanterne af pladerne som skal møde hinanden. Dette skaber en fordybning på tværs af 2. pladelag, hvori du kan spartle og skabe en glat overgang mellem den nederste plade, og stykket du forlænger med. Du skærer 3-5 mm. af kanten på hver plade, i en ca. 45 graders vinkel.

Tegning: Anvendelse af båndstål i gipsvægge

Regler

 • Pladesamlingen skal forskydes minimum 150 mm. fra 1. til 2. pladelag.
 • Ved 2. pladelag skal der anvendes et T-samlestykke som skrues pr. maksimum 225 mm. mellem skruerne i bund og top af pladen, med 25 mm. gipsskruer.
 • Ved 2. pladelag, skal kanter i pladestød affases 3-5 mm. i en 45 graders vinkel.

Forrige Næste

Opståling ved rør

Løber der f. eks radiatorrør hvor din væg skal stå, skal du bygge uden om dem. Under monteringen af dit stålskelet, skal dit stål forskydes, så det ikke løber midt i et rør. Rør løber som oftest langs vægge, og derfor må man så godt som man kan, placere sit stål, inden eller uden om det/de gennemgående rør. Dit stål skal ikke sammenstøde med rør, men det er en god ide, at placere sine stålregler tæt på gennemløbende rør.

Gipsmontage ved rør

Når du skal montere gips omkring et rør, monterer du altid pladen røret gennemløber til sidst. Når du er kommet til den plade røret skal løbe igennem, starter du med at skære til i evt. højden og på langs, efter anvisningerne gældende pladelaget under montering af gipsplader. Nu måler du fra kanten af den tilstødende plade, afstanden mellem rør og kant. Det samme gør du fra gulv eller loft, hvad som er tættest røret. Nu måler du rørets tykkelse, der typisk vil være

3/8” = 17,5 mm.
1/2” = 21,3 mm.
3/4” = 26,9 mm.
1” = 33,7 mm.
1¼” = 42,4 mm.
1½” = 48,3 mm.
2” = 60,3 mm.

Du finder nu et kopbor, som måler ca. 10 mm. større i diameter end dit rør. Du måler så ud på din plade, og tegner af hvor midten af røret nøjagtigt skal være. Du borer så hul i pladen med dit kopbor. Tegn på pladen en trekant ud, med hullet som spids. For trekanten skal spidsen udgøre hullet benene løbe til kant af pladen. Trekanten bruger du din håndsav til at skære ud, gem trekanten. Du kan nu nemt montere din gipsplade. Monter efterfølgende den trekant du skar ud, i hullet den er skåret ud fra. Nu har du et hul, med ca. 5 mm. luft til røret hele vejen rundt.

Ved 2. pladelag, er proceduren den samme, men vær opmærksom på at trekanten du skærer ud, ikke ligger lige over den på 1. pladelag. Altså skal du skære trekanten i 2. pladelag, væsentlig større, mindre eller til modsatte pladekant, af hvad du gjorde på 1. pladelag. Kanter hvor trekanten og gipspladen tilstøder hinanden, skal affases, se hvordan under ‘tværgående pladesamlinger’.

Forrige Næste

Stålet

Skal du f.eks have en dør i din gipsvæg, skal du tage højde for det når du monterer dit stålskelet. Der skal ikke monteres bundstål hvor din dør skal være, du undlader det blot, i den bredde dit dørhul skal være, men fortsætter bundstålet i vægretningen.

Du sætter en regel, som løber fra gulv til loft i hver side, af hvad som udgør dit dørhul, brug dit vaterpas til at sætte dem lodret. Du skal vende dine regler, så ryggen, altså den glatte side, vender ind imod dørhullet. Inde i dine dørhulsregler, lægger du en trælægte, som du skruer fast i reglen. Trælægten skruer du først i, efter du har monteret overligger. Husk at lave dørhullet ca. 10 mm. større end din dør, i hver side, samt i toppen, så kan du nemmere montere din dør.

Overliggeren i dit dørhul, laver du ud af et stykke bund-/topstål, som du klipper minimum 100 mm. bredere end dit dørhul. Du måler nu ud på ryggen af bund-/topstålet, hvor bredt dørhullet er, med 50 mm. overskydende i hver side. klip ned i siderne, buk ryggen af stålet bagover, så stålet nu er U-formet. Nu kan du lægge overlæggeren i dit dørhul. De 2 gange 50 mm. sider, klemmer du udover dine dørhulsregler så den glatte side af bund-/topstålet vender ned i dørhullet. Fikser overliggeren i siderne, så du du har et glat, firkantet dørhul. Samme procedure gælder for alle udvekslinger

Du skal ved ‘montering af stålskelet’, sætte dine regler forskudt af dit dørhul. Dette gør du for at der ikke kommer nogle pladesamlinger, over de regler der udgør dit dørhul. Altså skal du ignorere dørhulsreglerne, og blot sætte din øvrige inddeling, hvor den ikke løber sammen hermed. Din stolpeinddeling ved ‘montering af stålskelet’, kan  fortsætte over dørhullet, og skal fikseres blot i overligger og topskinne.

Gips

Når du har lavet din udveksling, skal du montere gips. Her er ikke så meget du skal være opmærksom på. Husk at fastmontere dine gipsplader i alle regler, altså både de regler der passer til din inddeling, samt dørstolperne og overliggeren. Du kan med fordel lade gipsen løbe udover dørhullet, og skære overskydende gips fra med en håndsav. Husk at skære gipsen fra som løber ind i dørhullet, efter hver plade du monterer over dit dørhul.

Tegning: Anvendelse af båndstål i gipsvægge
Tegning: Udveksling til dør i stålskelet
Tegning: Dørhul i gipsvæg